Strategiutvikling

Strategiutvikling i samarbeid med Dedinu setter opplevd kundeverdi i sentrum av prosessen.

Strategiutvikling tar utgangspunkt i visjonen eller målet for virksomheten. Uten et definert mål vil strategien mangle sitt fundament og resultatene blir tilfeldige. En god strategi er et avgjørende redskap i utviklingen av enhver virksomhet og bygger på en analyse av dagens situasjon, ønsket mål og mulighetene man har.


– Would you tell me, please, which way I ought to go from here?
– That depends a good deal on where you want to get to, said the Cat.
– I don’t much care where–, said Alice.
– Then it doesn’t matter which way you go, said the Cat


Våre strategiprosesser skal være nyttige, inspirerende og verdiskapende.

Strategiutvikling gjøres ved hjelp av enkle verktøy og modeller, der dialog mellom nøkkelpersoner er en sentral verdi i prosessen. Forankring, modning og operasjonalisering levendegjør strategien for organisasjonen.

Områder som står sentralt er:
– Hvilken kundeverdi leverer dere?
– Hvordan generes inntektene deres?
– Hvor treffer dere kundene og hvordan ser kundens møte med dere ut?
– Hvordan skaper dere lojalitet hos kunden?
– Hvilke ressurser råder dere over og hvilke allianser har dere med andre?
– Hvilke kjerneaktiviteter må dere ha for å kunne levere det dere lover?
– Hvilke kostnader er knyttet til å levere med verdi til kunden?

Dersom virksomheten har behov for å utforske sitt mulighetsrom og analysere  sin nåsituasjon før man jobber frem strategidokumentet, anbefaler vi å trekke inn metoder fra innovasjonsfaget og designfaget i en innledende innsiktsfase.