Dedinu – din samarbeidspartner når noe nytt skal skapes

Er du sikker på at du har sett alle mulighetene eller truslene som fremtiden rommer for din virksomhet? Har dere en god strategi for hvordan dere skal skape nye verdier på sikt?

Når man erkjenner at man står overfor behovet for endring, er usikkerhet en naturlig konsekvens og en nødvendig ingrediens. Denne usikkerheten kan håndteres på ulike måter slik at risiko minimeres og verdier skapes. Dedinu er gjerne din rådgiver, coach, fasilitator eller prosjektleder i slike prosesser.

Dedinu jobber med både private bedrifter og offentlige virksomheter. Oppdragene er alltid skreddersydd etter det behov den enkelte har og kan skaleres etter de ressursene som avsettes til prosjektet.

For nærmere informasjon og presentasjon, ta uforpliktende kontakt med daglig leder Torun Degnes.


Kontaktinformasjon:
Torun Degnes
Telefon: 48254961
e-mail: torun@dedinu.no

Besøksadresse: Teknologihuset, Løkkegata 15, Moss

Mer om Toruns erfaring finner du på LinkedIN.

 

Strategiutvikling

Strategiutvikling i samarbeid med Dedinu setter opplevd kundeverdi i sentrum av prosessen.

Strategiutvikling tar utgangspunkt i visjonen eller målet for virksomheten. Uten et definert mål vil strategien mangle sitt fundament og resultatene blir tilfeldige. En god strategi er et avgjørende redskap i utviklingen av enhver virksomhet og bygger på en analyse av dagens situasjon, ønsket mål og mulighetene man har.


– Would you tell me, please, which way I ought to go from here?
– That depends a good deal on where you want to get to, said the Cat.
– I don’t much care where–, said Alice.
– Then it doesn’t matter which way you go, said the Cat


Våre strategiprosesser skal være nyttige, inspirerende og verdiskapende.

Strategiutvikling gjøres ved hjelp av enkle verktøy og modeller, der dialog mellom nøkkelpersoner er en sentral verdi i prosessen. Forankring, modning og operasjonalisering levendegjør strategien for organisasjonen.

Områder som står sentralt er:
– Hvilken kundeverdi leverer dere?
– Hvordan generes inntektene deres?
– Hvor treffer dere kundene og hvordan ser kundens møte med dere ut?
– Hvordan skaper dere lojalitet hos kunden?
– Hvilke ressurser råder dere over og hvilke allianser har dere med andre?
– Hvilke kjerneaktiviteter må dere ha for å kunne levere det dere lover?
– Hvilke kostnader er knyttet til å levere med verdi til kunden?

Dersom virksomheten har behov for å utforske sitt mulighetsrom og analysere  sin nåsituasjon før man jobber frem strategidokumentet, anbefaler vi å trekke inn metoder fra innovasjonsfaget og designfaget i en innledende innsiktsfase.

Designledelse – alle designdisipliner

Dedinu vil introdusere dere til Design Thinking, de ulike designdisiplinene og vise hvordan designprosesser med fordel kan inkluderes på mange nivåer i virksomheten.

Enhver virksomhet vil kunne ha glede av å jobbe strategisk med bruk av designkompetanse i sin bedriftsutvikling. Designfeltet spenner over mange spesialdisipliner. Felles for alt designarbeid er utviklingsprosesser som tar utgangspunkt i reelle brukerbehov. Det er allikevel viktig å forstå hvilken oppgave hvert enkelt prosjekt skal løse for å velge rett designkompetanse til prosjektet. Videre er det en stor verdi å jobbe med designtenkning som utgangspunkt for ny forretnings-, tjeneste- og produktutvikling.

Eksempler på hva vi kan tilby er:
– Introduksjon til hvordan bruk av design kan være relevant for din bedrift
– Analyse av bedriftens utviklingspotensiale knyttet til innovasjon og design
– Kartlegge og koble med aktuelle designmiljøer
– Bidra i utarbeidelse av oppdragsbeskrivelse og tilbudsevaluering

Dedinu tilbyr Designrådgivning – Grunnpakke som et fastpristilbud til bedrifter som ikke har kjøpt designtjenester tidligere. For å få oversendt beskrivelse og pris, ta kontakt!

Innovasjonsledelse – metoder og verktøy

Dedinu tilbyr veiledning, arbeidsmetoder og kunnskap som bidrar til redusert usikkerhet i den viktige, men uoversiktlige idéfasen i alle innovasjonsprosjekter.

Innovasjon krever mot, mot til å hoppe ut i noe ukjent. Innovasjon krever nye tanker og nye måter å operere på, uansett hvor radikal eller inkrementell endringen er. Gode idéer er ikke noe verdt om de ikke når realisering og tas i bruk. Det å håndtere usikkerhet på veien frem til et nytt mål er essensen i all innovasjonsledelse. Det finnes mange måter å jobbe med innovasjon på, men felles for alle er:

– Har vi identifisert det riktige problemet å løse?
– Har vi utforsket alternative løsninger godt nok?
– Vet vi hvordan vi skal komme fra idé og helt frem til aktiv bruk?
– Har vi de riktige ressursene tilgjengelig?

I Dedinu jobber vi med innovasjon ut fra et 360 graders perspektiv både på konkrete innovasjonsprosjekter og på den enkelte virksomhets innovasjonsevne.

Starten på ethvert innovasjonsprosjekt betinger en erkjennelse av at fremtiden vil kreve noe mer og annet av oss, selv om vi i dag ikke vet hva dette annet er. Dedinu tilbyr prosesser som gir dere et kart å orientere i når fremtiden skal skapes. Hva en slik prosess kan være presenterer vi best rundt bordet hos dere, helt uforpliktende!

Styreverv

Ønsker man å legge de beste forutsetninger for selskapets administrasjon, må også styret forstå rammebetingelsene selskapet opererer under og hvordan man kan utløse det potensialet som ligger i markedet og egen organisasjon. I tillegg til styrets kontrollfunksjon blir det stadig viktigere at styrene aktivt deltar i strategiutviklingen i selskapet. Design Thinking er et kraftfullt virkemiddel i utviklingen av reell kundeverdi og konkurransekraft i et stadig mer kompetitivt marked, og en kompetanse som de fleste styrer vil ha behov for når virksomheten skal videreutvikles.

Torun Degnes tar gjerne styreverv i virksomheter der hennes kompetanse og erfaring kan være verdiskapende. I tillegg til sin faglige kompetanse bringer hun erfaring fra roller som utviklingssjef og daglig leder med rapporteringsansvar til styrer, kombinert med mangeårig erfaring fra styrearbeid.

Styreerfaring:
Styrets nestleder, Norsk Designråd
Styremedlem, Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold
Styremedlem, Interimstyret DOGA
Styremedlem, Fuglevik Vel

Gjennomført BIs styrekompetansekurs.